Principals novetats introduïdes pel Reial Decret llei 16/2018, de 26 d'octubre pel qual s'adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies

Principals novetats introduïdes pel Reial Decret llei 16/2018, de 26 d'octubre pel qual s'adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies

El 27 d'octubre de 2018 s'ha publicat al BOE el Reial Decret llei 16/2018, de 26 d'octubre, pel qual s'adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies, i pel qual es determina que tindran la consideració de gènere prohibit determinades embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat tipus RIBs o similars (conegudes per les seves sigles en anglès Rigid Inflatable Boat (RIB), Rigid-Hulled Inflatable Boat (RHIB) que pels seus singulars característiques, per una part suposen un perill per a la seguretat marítima, i per altra resulten susceptibles, i ve sent utilitzades freqüentment per les organitzacions criminals per a l'exercici d'activitats delictives aprofitant la seva potència i velocitat

A aquest efecte es determinen les embarcacions que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació com a gènere prohibit, així els supòsits excloents d'embarcacions, de no qualificació com a gènere prohibit; i a aquest efecte s'estableix el Registre Especial d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat, així com l'autorització d'ús i inscripció de cadascuna de les embarcacions en què concorri alguna de les circumstàncies previstes.

S'habilita al Govern i a la Ministra d'Hisenda, en l'àmbit de les seves competències, a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i execució del que disposa aquest Reial Decret llei; per bé que donada l'entrada en vigor al dia següent de la seva publicació, s'estableix un període transitori de sis mesos per a la seva inscripció en el Registre dels Operadors, i en tant no estigui desenvolupat reglamentàriament aquest Registre com s'estableix en l'apartat 10, s'habilita un format provisional de sol·licitud d'inscripció que hauran de ser realitzades a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES