NOTA SOBRE LA RECLAMACIO PER LES PRESTACIONS DE MATERNITAT INDEGUDAMENT TRIBUTADES

 Barcelona, 15 octubre 2018

Benvolguts associats i associades,

Una de les qüestions que seran d'actualitat els propers mesos arran de la sentència del Tribunal Suprem que us comentem en una nota anterior, són les reclamacions per les prestacions de maternitat indegudament tributades pels seus perceptors.

Els nostres clients ens pregunten com i quan s'han de fer les reclamacions i a quins exercicis afecten.

En primer lloc aclarir dues qüestions bàsiques:

a)        A tots aquells contribuents que ja se'ls va retornar totes les retencions que se'ls van practicar, no han de fer res en aquests exercicis concrets, ja que no obtindran més devolució.

b)        Solament es podran reclamar els exercicis fiscals no prescrits.

En segon lloc indicar que en aquests moments el procediment per sol·licitar les devolucions és a través de la via normal establerta en la llei de l'IRPF, és a dir,  escrit sol·licitant la rectificació de l'autoliquidació i justificació dels motius (aportant certificat de les retribucions percebudes per maternitat i còpia de la sentència del Tribunal Suprem).

Ara bé, informar que l'Agència Tributària està estudiant implantar en breu un mecanisme per sol·licitar de forma àgil i senzilla les devolucions als contribuents afectats per la sentència del Tribunal Suprem.

Sembla ser que aquest mecanisme consistirà en un senzill formulari que es tramitarà via Internet i on no caldrà aportar justificació alguna, tenint en compte que les dades necessàries ja obren en poder de l'Administració, i s'haurà de facilitar un compte corrent per a la devolució.

 De fet aquestes mesures ja van ser anunciades per error a la pàgina web de la AEAT i posteriorment retirades de la mateixa. Pel que sembla l'Agència ha sol·licitat algun aclariment de la sentència al Tribunal Suprem.

En les mesures anunciades per la AEAT s'informava que solament es podran reclamar els exercicis no prescrits, i que en aquells supòsits que s'hagués reclamat amb anterioritat a la sentència del Tribunal Suprem i la resolució hagués estat rebutjada i hagués adquirit fermesa (és a dir que no s'hagués recorregut) no podran beneficiar-se de la nova sentència del Tribunal Suprem.

Si podran beneficiar-se aquells contribuents que tinguin recursos pendents de resolució.

Per això entenem que el millor consell que podem donar en aquests moments és esperar al procediment que en breu engegarà la AEAT, ja que serà molt més còmoda i senzilla la seva tramitació i la seva posterior resolució.

Només cal tenir present que si aquestes mesures es demoressin  en el temps no es produeixi la prescripció d'algun exercici fiscal, amb el que hauríem de presentar l'oportuna rectificació.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES