SENTÈNCIES TRIBUTÀRIES D’INTERES DEL TRIBUNAL SUPREM

Barcelona, 8 octubre 2018

Benvolguts associats i associades,

Us informem de dues sentències del Tribunal Suprem que considerem molt  interessants per a la nostra professió:

1º EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA EXEMPTES  DE TRIBUTACIO LA PRESTACIO PER MATERNITAT.

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.”

Així ho reflecteix en una sentència de la Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, que desestima un recurs de l'Advocacia de l'Estat, que defensava que aquestes prestacions no havien d'estar exemptes de l'IRPF. El Suprem confirma una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de juny de 2017, que va estimar el recurs d'una dona i va ordenar a Hisenda que li retornés la quantitat ingressada en l'IRPF de 2013 per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social percebuda en aquest exercici.

L'advocat de l'Estat va recórrer al Suprem aquesta última sentència per considerar que era contradictòria amb sentències dels tribunals superiors de Castella i Lleó i Andalusia, sobre la mateixa matèria, i argumentant, entre altres motius, que la prestació de maternitat satisfeta per la Seguretat Social té la funció de substituir la retribució normal (no exempta en l'IRPF) que obtindria la contribuent pel seu treball habitual i que ha deixat de percebre en gaudir del corresponent permís. Afegia que no cal estendre a les prestacions per maternitat de la Seguretat Social l'exempció que l'article 7 de la Llei de l'IRPF sí estableix per a aquestes prestacions per maternitat quan procedeixen de les comunitats autònomes o entitats locals.

En la seva sentència, el Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social pot incardinar-se en el supòsit previst en el paràgraf tercer lletra h de l'article 7 de la Llei de l'IRPF, quan disposa que “igualment estaran exemptes  les  altres  prestacions   públiques   per   naixement,  part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

 Aquesta sentència posa fi al litigi entre l'Administració de l'Estat, poc inclinat a acceptar l'exempció d'aquesta prestació i les diverses sentències dels Tribunals Superiors de Justícia, generant com sempre la inseguretat jurídica entre els contribuents.

Ara s'obre el termini perquè tots els contribuents que van declarar i van tributar per aquesta prestació puguin presentar la corresponent rectificació de la seva autoliquidació i reclamar els exercicis no prescrits.

 2º  SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA CONTENCIOSA, DE  19/07/2018, NUMERO RESOLUCIO 1347/2018

 Aquesta sentència és destacable per dues qüestions a tenir en compte:

1º Que no considera contrària a la legislació europea les limitacions a la deducció de l'IVA suportat establertes en l'art. 95 tres, regles 2 i 4 de la LIVA espanyol:

•          2. ª Quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectats al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional en la proporció del 50 per 100.

A aquests efectes, es consideraran automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes els definits com a tals en l'annex del Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, així com els definits com a vehicles mixts en aquest annex i, en tot cas, els denominats vehicles tot terreny o tipus "jeep".

No obstant això el disposat en aquesta regla 2. ª, els vehicles que es relacionen a continuació es presumiran afectats al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional en la proporció del 100 per 100:

o          a) Els vehicles mixtes utilitzats en el transport de mercaderies.

o          b) Els utilitzats en la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

o          c) Els utilitzats en la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.

o          d) Els utilitzats pels seus fabricants en la realització de proves, assajos, demostracions o en la promoció de vendes.

o          i) Els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

o          f) Els utilitzats en serveis de vigilància.

           

•          4. ª El grau d'utilització en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional haurà d'acreditar-se pel subjecte passiu per qualsevol mitjà de prova admès en dret. No serà mitjà de prova suficient la declaració-liquidació presentada pel subjecte passiu ni la comptabilització o inclusió dels corresponents béns d'inversió en els registres oficials de l'activitat empresarial o professional

2º Que demostrat que els vehicles turisme propietat d'una empresa són utilitzats única i exclusivament per treballadors del departament de vendes per a gestions comercials de la mateixa, es genera el dret a la deducció del cent per cent de l'IVA suportat per la utilització i adquisició dels mateixos i això encara que els treballadors siguin per compte aliena i no agents comercials o representants autònoms com pretén l'Administració Tributària.

Aquesta sentència obre la porta a la deducció total de l'IVA suportat per la utilització i adquisició dels vehicles turisme de les societats sempre que s'acrediti la seva afectació exclusiva a activitats comercials.

Us adjuntem còpia de la resolució.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES