NOTA SOBRE EL REIAL DECRET-LLEI11/2018

Barcelona, 18 de setembre de 2018

Benvolguts associats i associades,

Us informem que s'ha publicat Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El present Reial decret-Llei és conseqüència directa de la necessitat de traslladar en termini en l'ordenament jurídic espanyol diverses directives comunitàries.

Matèries afectades pel Reial decret-Llei

-Transposició de la Directiva 2014/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa als requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre Estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió.

-Transposició de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i per la qual es modifica el Reglament (UE) n.º 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió (d'ara endavant Directiva (UE) 2015/849, de 20 de maig).

Les modificacions més importants es refereixen  al règim de sancions en sentit ampli. Així, s'incrementen els imports màxims de les sancions, encara que es mantenen els imports mínims.

Pel que es refereix a la publicitat de les sancions, si bé la normativa espanyola ja contemplava l'opció de publicitat en el cas d'infraccions greus i molt greus, s'incorpora l'element addicional de la publicitat anònima de les sancions imposades, en el cas que no s'acordi la publicació.

 Un altre aspecte de la Directiva (UE) 2015/849 que s'orienta a la millora de la supervisió i sanció de les infraccions de la normativa de prevenció és l'establiment dels canals de denúncies, tant públics, com en l'àmbit dels propis subjectes obligats de la llei. Els subjectes obligats hauran de comptar amb canals específics per a la denúncia interna de conductes contràries a la llei o als procediments interns de l'entitat aprovats per donar compliment a aquella.

De forma paral·lela, es crearan canals de denúncia a l'Administració de potencials incompliments pels subjectes obligats de les exigències de la normativa administrativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Així mateix, aquesta norma revisa el règim aplicable a les persones amb responsabilitat pública.

Els comerciants de béns que siguin subjectes obligats i que utilitzen l'efectiu metàl·lic com a mitjà de pagament veuen reduït el seu llindar per aplicar la prevenció del blanqueig de capitals de 15.000 a 10.000 euros.

Es crea el Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.

Les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional prestin tots o algun dels serveis descrits en l'article 2.1.o) de la llei de prevenció del blanqueig de capitals, hauran de, prèviament a l'inici de les seves activitats, inscriure's de forma obligatòria en el Registre Mercantil competent per raó del seu domicili.

Si es tracta de persones físiques empresaris, o de persones jurídiques, sigui el que sigui la seva classe i tret que existeixi una norma específicament aplicable, s'inscriuran conforme a l'establert en el Reglament del Registre Mercantil.

Si es tracta de persones físiques professionals, la inscripció es practicarà exclusivament de forma telemàtica amb base en un formulari preestablert aprovat per ordre del Ministre de Justícia.

Les persones físiques o jurídiques que a la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional estiguessin realitzant alguna o algunes de les activitats compreses en l'article 2.1.o) de la llei, i no constessin inscrites, hauran de, en el termini d'un any, inscriure's de conformitat amb l'apartat 2 d'aquesta disposició addicional. Igualment, les persones físiques o jurídiques que ja constessin inscrites en el Registre Mercantil, hauran de, en el mateix termini, presentar en el registre una manifestació d'estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes establertes en aquesta llei. Les persones jurídiques a més hauran de presentar una manifestació dels qui siguin els seus titulars reals en el sentit determinat per l'article 4.2 b) i c) d'aquesta llei. Aquestes manifestacions es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en cas de canvi en aquesta titularitat real.

 Les persones físiques i jurídiques prestadores de serveis a societats, si no ho disposessin les seves normes reguladores, estaran subjectes a l'obligació de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil en la forma i amb els efectes establerts en els articles 279 a 284 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. També li seran aplicables els articles 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil aprovat per Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol. S'exclouen d'aquesta obligació de dipòsit de comptes anuals als prestadors de serveis a societats que siguin persones físiques professionals.

La falta d'inscripció de les persones físiques o jurídiques que es dediquin a les activitats al fet que es refereix l'article 2.1.o) d'aquesta llei, o la falta de manifestació de submissió a la mateixa o de la titularitat real en el cas de persones jurídiques, tindrà la consideració d'infracció lleu al fet que es refereix l'article 53. El procediment sancionador serà l'establert en l'article 61.

Les persones físiques o jurídiques a les quals els sigui aplicable aquesta disposició addicional, amb l'excepció de les persones físiques professionals, deuran cada exercici, juntament amb el dipòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil competent, acompanyar un document per al seu dipòsit del que resultin les següents dades:

a) Els tipus de serveis prestats d'entre els compresos en l'article 2.1.o) d'aquesta llei.

b) Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.

c) Prestació d'aquest tipus de serveis a no residents en l'exercici que es tracti.

d) Volum facturat pels serveis especificats a l'apartat a) en l'exercici i en el precedent, si l'activitat de prestadors de servei a societats no fos única i exclusiva. Si no pogués quantificar-se s'indicarà així expressament.

i) Nombre d'operacions realitzades de les compreses en l'esmentat article 2.1.o), distingint la classe o naturalesa de la mateixa. Si no s'hagués realitzat operació alguna s'indicarà així expressament.

f) Si escau titular real si existís modificació del mateix respecte del que ja consti en el Registre, en el sentit indicat a l'apartat 4.

Les persones físiques professionals estaran obligades a dipositar el document assenyalat a l'apartat anterior en el Registre Mercantil on constessin inscrites amb excepció de l'esment assenyalat en l'apartat f). El dipòsit que s'efectuarà dins dels tres primers mesos de cada any, i es farà de forma exclusivament telemàtica d'acord amb el formulari preestablert per ordre del Ministeri de Justícia. En l'Ordre aprovatòria del model s'establiran les mesures que s'estimin necessàries per garantir la seguretat de la indicada comunicació. La falta de dipòsit d'aquest document tindrà la consideració d'infracció lleu a l'efecte de l'establert en l'article 53 d'aquesta llei i podrà ser sancionada en la forma establerta en el seu article 58.

S'autoritza al Ministeri de Justícia perquè per mitjà de la Direcció general dels Registres i del Notariat dicti les ordres, instruccions o resolucions que siguin necessàries per al desenvolupament del que es disposa en aquesta disposició addicional.

Els serveis afectats són els següents:

Les persones que amb caràcter professional i conformement a la normativa específica que en cada cas sigui aplicable prestin els següents serveis per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat, soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís ( trust ) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d'informació concordes amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l'adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

 -La Directiva (UE) 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats de recerca, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació *au *pair.

Modificació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020.

En properes notes us anirem informant sobre com ens afecta el Registre de Prestadors de Serveis a societats i fideïcomisos i les disposicions que s'aprovin per fer l'oportuna inscripció per part dels subjectes obligats.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

REIAL DECRET LLEI 11/2018

Altres notes d'interès

NOTA IMPOST SOCIETATS I DECRET LLOGUERS

24/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST ACTIUS NO PRODUCTIUS I ALTRES

19/05/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REGISTRE CONTROL HORARI

14/05/2019

NOTES LABORALS

NOTA SOBRE L'IMPOST D'ACTIUS NO PRODUCTIUS DE PERSONES JURIDIQUES

05/04/2019

NOTES TRIBUTÀRIES