NOTA SOBRE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

Barcelona, 5 de setembre de 2018

Benvolguts associats i associades,

Us informem de la interessant sentència del Tribunal Suprem de 6 de març de 2018, Sala Contenciosa, que tracta el tema de la xifra de negocis per a l'exigència del cobrament de l’impost.

En efecte, la normativa del IAE estableix  que estan exempts:

Els subjectes passius de l'Impost de societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per ell.

No obstant això, quan l'entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats pertanyents a aquest grup.

A l'efecte del que es disposa en el paràgraf anterior, s'entendrà que els casos de l'article 42 del Codi de Comerç són els recollits en la secció 1a. del capítol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades per Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre.

L'Administració aplicava el còmput de la xifra de negocis a totes aquelles empreses que pertanyien a un grup empresarial, de manera que si la suma de la xifra de negocis de tot el grup superava el milió d'euros, es liquidava el IAE a totes elles.

La novetat i importància de la sentència del Tribunal Suprem radica que solament s'ha de tenir en compte la xifra de negocis del grup quan aquest té l'obligació de presentar els comptes anuals consolidats.

Per tant, i aquesta limitació és molt positiva per a molts contribuents, quan el grup empresarial no estigui obligat a consolidar els comptes no estarà obligat a tributar per IAE encara que la xifra de negocis de totes les empreses que formin el grup empresarial superin el milió d'euros.

Una societat estarà obligada a formular comptes anuals consolidats si a data de tancament de dos exercicis consecutius sobrepassa dos dels límits següents disposats en l'articulo 258 de la Llei de Societats de Capital:

•          11.400.000 € de xifra d'actiu.

•          22.800.000 € de xifra de negocis.

•          250 empleats de mitjana.

Adjuntem còpia de la sentència.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

SENTENCIA TS

Altres notes d'interès

NOTA MODIFICACIONS TRIBUTARIES I ALTRES PER L'EXERCICI 2020

30/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA PREMIS LOTERIA

13/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODULS 2020

05/12/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODEL 840

29/11/2019

NOTES TRIBUTÀRIES